Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  • společenství vlastníků jednotek
  • bytová dužstva
  • města a obce (včetně městských částí)
  • podnikatelské subjekty
  • případně další právnické osoby

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000,- Kč, maximálně však 15% z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Požadované parametry

Sledovaný parametr |Označení [Jednotky]|Podoblast A.0|Podoblast A.1|Podoblast A.2|Podoblast A.3
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění E oproti stavu před realizací opatření |[%]| ≥ 20 % | ≥ 40 % | ≥ 50 % | ≥ 60 %
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.4 |[-]|Ne|Ne|Ne|Ano

Maximální výše dotace

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně relizovaných opatření - tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce |A.0 a A.1 (Kč/m²)|A.2 (Kč/m²)|A.3 (Kč/m²)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem |500|600|800
Střechy |500|600|800
Výplně otvorů|2 100|2 750|3 800
Podlahy na terénu |700|900|1 200
Stropy a ostatní konstrukce |330|400|550