Likvidace odpadu

Vytvrzené zbytky produktů

Vytvrzené zbytky produktů, jako např. zbytky v nádobách nebo kusy nejsou škodlivé, protože případné nebezpečné látky jsou vázány v pevné matrici.
Zbytky produktů je nutné likvidovat v souladu s platnými místními předpisy.


Cementové suché směsi

Suché směsi likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.


Nevytvrzené produkty nebo produkty po minimální době trvanlivosti

Nevytvrzené produkty nebo produkty po minimální době trvanlivosti mohou ještě reagovat. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech (BL).

Master Builders Solutions CZ s.r.o. splňuje legislativní povinnost zpětného odběru obalů dle Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. § 10 a 12 přenesením povinnosti
na společnost EKO-KOM a.s. a uzavřením Smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.
Kontakt