ŠKOLENÍ O BEZPEČNÉM ZACHÁZENÍ S PU PRODUKTY OBSAHUJÍCÍMI DIISOKYANÁTY


Čeho se týká nové nařízení REACH?

Nařízení REACH (Registrace, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek) je nařízení Evropské unie, které má přispět k ochraně lidského zdraví a snížení environmentálních rizik. 4. srpna 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové nařízení REACH týkající se diisokyanátů.Jaké jsou požadavky na PU produkty obsahující diisokyanáty?

Podle nařízení REACH se od 24. srpna 2023 vyžaduje školení a certifikace pro profesionální a průmyslové použití polyuretanových výrobků s koncentrací diisokyanátů vyšší než 0,1 %.
Cílem omezení je zabránit možné senzibilizaci kůže a dýchacích cest způsobené diisokyanáty. Lepidla a tmely na bázi polyuretanu se vyrábějí reakcí diisokyanátů a polyolů. Podle nového nařízení se proto vyžaduje školení pro používání těchto produktů.


Co potřebujete vědět o školení?

Profesionální a průmysloví uživatelé PU produktů, které obsahují vyšší než 0,1 % koncentraci diisokyanátů, musí do 24. srpna 2023 absolvovat školení. Cílem je zajistit, aby všichni zpracovatelé polyuretanových lepidel a těsnicích hmot s obsahem polyuretanu v celé Evropě bezpečně manipulovali s diisokyanáty.

Školicí program vyvinula asociace evropského adhesiva a sealantu průmyslu (FEICA) ve spolupráci s ISOPA (European trade asociation for producers of diisocyanates and polyols) a ALIPA (European Aliphatic Isocyanates Producer Association), spolu s několika dalšími segmenty polyuretanového průmyslu.

Školení je bezplatné při použití kódu FEICA_21_G a lze jej absolvovat prostřednictvím online platformy.
Zpracování produktů PCI se týká Modul "049 Profesionální aplikace/Aplikace podlah a hydroizolací"https://isopa-aisbl.idloom.events/049. K dokončení školicího modulu budete potřebovat cca 45 minut.

Je důležité, aby bylo absolvování školení zdokladováno certifikátem, abyste v případě kontroly uměli prokázat, že jste se školení zúčastnili. Příslušný certifikát obdržíte po absolvování školení e-mailem.

A CO JSOU VLASTNĚ DIISOKYANÁTY?

Diisokyanáty se používají zejména k výrobě polyuretanových produktů, jako jsou tvrdá a měkká pěna, nátěry, lepidla, tmely a elastomery. Jsou přítomny v tekutých a pastovitých produktech v různých koncentracích, ale plně reagují s okolní vlhkostí, a proto již nejsou přítomny v hotových, vytvrzených polyuretanových produktech.

Toto nařízení REACH se vztahuje na následující produkty PCI:

PCI Apoflex F  /  PCI Apoflex W  / PCI Apogel E  / PCI Apogel PU  /  PCI Apogel SH  /  PCI Apoten PU  / PCI Apoten OS FB  /  PCI Collastic   PCI Decotop BAP  / PCI Elastoprimer 110  /  PCI Elritan 100  /  PCI Elritan 140  / PCI Escutan TF  /  PCI Finopur  /  PCI Ocean Cret   /   PCI Ocean Deck  /  PCI Ocean Flex PUR   /  PCI Pavifix PU   PCI PUR-Grund   /  PCI Pursol 1K   /  PCI Supracolor   PCI VG 5   PCI Zemtec Top
Kontakt